Dopis rodičům 2013

Vážení rodiče,

jako na začátku každého nového školního roku Vám posílám několik slov.

V minulém roce jsme se kromě každodenní výuky a přípravy různých školních akcí také věnovali:

·           pokračujícím aktivitám EU projektů zaměřených na přírodovědné obory a čtenářskou gramotnost (zvláště administrativa „Přírodovědných oborů na ZŠ“ nás stála mnoho sil a času)

·           úpravám Školního vzdělávacího programu nutným díky změnám, které připravilo Ministerstvo školství ČR (změna spočívá hlavně v zavedení povinného druhého jazyka a dále v úpravě nebo novém zapracování témat Matematika a její aplikace, Dopravní výchova, Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, Korupce, Obrana vlasti, Finanční gramotnost, Sexuální a rodinná výchova)

·           několika průzkumným šetřením a testováním, z nichž nejdůležitějšího, Mapy školy 2013, se zúčastnily tři skupiny respondentů -  rodiče, učitelé a žáci.

V právě začínajícím roce 2013/14 budou kromě plnění základních školních úkolů pokračovat EU projekty i další osvědčené a přínosné aktivity a akce, jako jsou například Čtenářská liga, Googliáda, Den otevřených dveří, množství jednorázových soutěží na I. i II. stupni, lyžařský kurz, školy v přírodě, spaní ve škole, atd.

Důležitým východiskem při stanovování plánů a úkolů byly výsledky již zmíněné Mapy školy. Získali jsme celou řadu informací o názorech a hodnoceních v širších i konkrétnějších oblastech života školy. Kromě zjištění, která jsou důležitá pro jednotlivé učitele, jsme obdrželi velmi jasnou zpětnou vazbu o vnímání vztahů, hodnocení výuky či klimatu ve škole. V oblasti hodnocení kvality výuky se pohybujeme v průměru škol, které se tohoto šetření zúčastnily. Ze tří skupin hodnotitelů (R, U, Ž) je celkově kvalita rozvoje schopností žáků nejlépe hodnocena rodiči. Žáci kladně hodnotí především snahu učitelů o to, aby je výuka bavila, ale stejně by přivítali více praktických pokusů a činností a častější práci ve skupinách či dvojicích.

Závažným zjištěním, které vyplývá z většiny dílčích výsledků, je velmi špatné vnímání chování některých žáků, a to ve vztahu k jiným žákům, ale i k některým učitelům. S roční pauzou se tedy hlavním úkolem opět stává snaha o zlepšení situace s chováním určitých žáků tak, aby mohla být většina energie a úsilí pedagogů zaměřena na žáky, kteří jsou na to připraveni a chtějí se vzdělávat.  Důležitým zde bude zlepšení práce s třídními kolektivy, abychom dokázali problémům předcházet a třídy byly odolnější vůči zátěžovým situacím. Všichni pedagogové na konci srpna absolvovali seminář právě s touto  tématikou. V pozitivních očekáváních nás podporují i další výsledky, které vypovídají o nadprůměrně dobrém hodnocení přístupu učitelů k žákům a o jejich vysoké motivovanosti k pedagogické práci.

K menším změnám dochází v personální oblasti. Přichází k nám slečna Slavíková, která převezme část výuky matematiky na II. stupni po odcházejícím panu Káčerikovi. Posilou pro oblast cizích jazyků je paní Brožková. Po několika desítkách let výborné práce ve školní družině již letos definitivně končí paní Eva Andělová. Její místo přebírá slečna Příkazská.

Nejpodstatnější novinkou v materiální oblasti je rozhodně pořízení šatních  skříněk. Nyní bude mít svou skříňku k dispozici každý žák na II. stupni. V blízké době počítáme s jejich pořízením i pro 4. a 5. ročník. Kromě zřejmých pozitiv pro žáky si od tohoto kroku slibujeme i úbytek počtu problémových situací, které v souvislosti se šatnami vznikaly.

I když je prostředí a materiální zázemí školy hodnoceno dobře, došlo k mírnému ústupu z dřívějších pozic. To je ideální příležitostí pro třídy ke společným aktivitám, které nejsou přímo výukou a mohou být přínosné nejen pro vzhled prostředí, kde společně tráví tolik času, ale i pro vylepšení atmosféry ve třídě.

 

Všechny nás v nadcházejícím roce jistě čeká mnoho náročných chvil. Určitě budeme řešit nejednu obtížnou situaci, ale věřím, že nám vzájemná úcta a tolerance mezi všemi zúčastněnými pomůže vše zvládnout, abychom si v červnu mohli říct, že tento rok byl dobrý a posunul nás o pořádný kus dopředu.

 

Jiří Kopárek, ředitel školy[1] OECD - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

Comments