Organizační a další informace - 2011/12

WWW stránky školy po seznamovacím provozu v posledním čtvrtletí loňského roku budou stránky využívány plně. Kromě informací o provozu, aktualit ze života školy a fotogalerií zde rodiče naleznou rozvrhy tříd, do kterých budou učitelé zapisovat DÚ, akce a další informace. Pod názvem „Předměty“ v sekci „Výuka“ bude k dispozici přehled aktuálního učiva hlavních předmětů pro jednotlivé třídy. Pokud budou mít vyučující platné emailové adresy rodičů, budou mít možnost na ně zasílat upozornění na různé akce a plány, které byly aktuálně přidány do rozvrhů tříd.
Pozn. Zápisy DÚ a dalších povinností v rozvrzích jednotlivých tříd na www budou mít pouze pomocný charakter. Jestliže tam některý zápis nebude, např. z technických důvodů, neznamená, že by to bylo důvodem pro omluvy při nesplnění.

Změna školního řádu vznikla nová povinnost pro rodiče – v případě udělení napomenutí třídního učitele, důtky třídního učitel nebo důtky ředitele školy budou třídním učitelem vyzváni k návštěvě školy k projednání důvodů udělení kázeňského postihu a způsobu zajištění, aby k danému negativnímu chování nadále nedocházelo.

Dokumentace školy – důležité dokumenty školy jako Školní vzdělávací program, Školní řád, Pravidla hodnocení, atd. jsou k dispozici vyvěšené v přízemí školy a elektronicky na www stránkách v sekci „Dokumenty. Tamtéž je ke stažení i formulář žádosti o uvolnění z vyučování na dobu delší než 2 dny.

Možnost „nehodnocení“ – Žák může být vyučujícím daného předmětu nehodnocen, a to v případě, že žákova absence ve vyučování daného předmětu přesáhne 40% z celkové časové dotace předmětu v hodnoceném období.
Ve vyučovacích předmětech s převahou praktických činností a předmětech výchovného a uměleckého zaměření může vyučující rozhodnout o nehodnocení žáka v případě, že se neúčastní výuky, a to jak z důvodu absence na výuce, tak i z důvodu nepracování v hodině způsobeném nepřipraveností na vyučování a opakovaným omlouváním z výuky.
Pozn. Nejčastěji vzniká tento problém v Tv, Vv, a Pč, zvláště jsou-li v rozvrhu zařazeny na odpolední vyučování.

Omlouvání absence - Nepřítomnost žáka ve škole omlouvá výhradně zákonný zástupce vždy písemně, prostřednictvím zápisu do omluvného listu v žákovské knížce /notýsku/.
    Při absenci žáka je zákonný zástupce žáka povinen do tří dnů informovat třídního učitele, písemně, osobně nebo telefonicky a sdělit mu příčinu absence žáka.
    Lékařské vyšetření není důvodem k celodenní absenci žáka. V případě, že žák není nemocen, dostaví se po vyšetření do školy a zapojí se do výuky.
    Při příchodu do školy po absenci je žák povinen předložit omluvenku třídnímu učiteli. Omluvenku je potřeba předložit nejpozději do 2 dnů po skončení absence, kdy probíhala výuka.
    V případě, že byl žák přítomen na dopoledním vyučování, je povinen absenci na následujícím odpoledním vyučování nahlásit před jeho začátkem spolu s předložením omluvenky od zákonného zástupce třídnímu učiteli nebo vyučujícímu příslušného předmětu. Má – li být důvodem nepřítomnosti žáka na odpoledním vyučování aktuální zdravotní indispozice, může žáka u třídního učitele zákonný zástupce omluvit telefonicky, ale vždy před příslušnou vyučovací hodinou.
    Nedodržení těchto pravidel je důvodem pro neomluvení absence.
    Ekologie – žáci mohou v rámci projektu s tématem ekologického nakládání s odpadem nosit do školy vybité baterie a drobné elektroodpad.(fén, žehlička, toaster, atd.)

Vybírání peněz na pomůcky – v různých předmětech a u jednotlivých učitelů může nastat různý přístup. Bud´ žáci dostanou seznam pomůcek (např. Vv) a ty musí soustavně nosit, nebo vyučující vybere přiměřenou částku a pomůcky nakoupí hromadně. Druhý způsob usnadňuje přípravu žákům, rodičům a učitelů zaručuje možnost bezproblémového průběhu hodiny. Rodič samozřejmě může odmítnout příslušný obnos uhradit, pak ale musí zajistit, aby byl jeho potomek pokaždé řádně připraven.

Šatny – bohužel nejsme vzhledem k místnímu uspořádání budovy schopni zajistit bezpečnost věcí v šatnách v době po vyučování. Proto doporučujeme, aby si tam žáci nic po svém odchodu nenechávali. (např. věci na Tv)

Aktualizace údajů – vyplňte prosím list s aktuálními informacemi. (adresy, tel. kontakty, email.)
Comments