Město K. Vary oceňovalo

Bc. Jiří Kollarov

Jiří Kollarov je na ocenění navržen za celkový přístup k práci učitele na II. stupni a vysokou angažovanost v různých stránkách života školy. Je spolutvůrcem a realizátorem přínosného evropského projektu „Přírodovědné obory na ZŠ“. Kromě samotné výuky je školním koordinátorem pro environmentální oblast. Zde je nejviditelnějším výsledkem jeho práce velmi pestré „Školní MiniZoo“. Jako aktivní hudebník s dětmi realizuje řadu vystoupení. Svým pozitivním a nadšeným přístupem dokáže žáky výborně zaujmout a motivovat.

Pro ocenění byl vybrán svými kolegy.


Kateřina Topolová, II. stupeň

Během celé školní docházky pracuje naprosto svědomitě, aktivně i samostatně. Tomu jednoznačně odpovídají především její studijní výsledky, kdy každé pololetí zakončila bez výjimky s vyznamenáním. Pravidelně se zúčastňuje vědomostních soutěží a olympiád. Školu často reprezentuje také v soutěžích sportovních. Z vlastní iniciativy se aktivně zapojuje do života školy i nad rámec běžné výuky, například při péči o zvířata ve školním MiniZoo. Její chování vůči spolužákům i pedagogickým pracovníkům lze hodnotit jako spolehlivé a příkladné.


Ondřej Vitvar, I. stupeň

Ondra byl na ocenění navržen za dlouhodobě vysokou úroveň jeho školní práce a výborné chování. Ke svému vzdělání je velmi svědomitý a zdravě ctižádostivý. Do školy chodí rád, o učení má upřímný zájem. To mu spolu s všeobecným přehledem umožňuje dosahování vynikajících školních výsledků. I díky četbě má skvělé vyjadřovací schopnosti a bohatou slovní zásobu. Při neúspěchu se sám snaží najít chybu a sám hledá řešení, jak ji napravit. Výborně formuluje a obhajuje své názory. Ke spolužákům je přátelský a vstřícný.
Comments