O nás

V naší škole nabízíme dětem pěkné prostředí s příjemnou atmosférou a moderním technickým zázemím. Naši učitelé se snaží být vstřícní jak k dětem, tak i k rodičům. 
Děti mohou chodit do školní družiny až do 5.ročníku a zúčastňovat se různých zájmových kroužků včetně péče o zvířátka ve školním ZOO koutku.
Třídy, družina, jídelna i tělocvičny jsou u nás pohromadě a děti  nikam nepřecházejí.
Výuka anglického jazyka probíhá již od 1.třídy. Máme bohaté zkušenosti s výukou dětí s různými výukovými obtížemi. Velmi dbáme o atmosféru ve škole a snažíme se předcházet vzniku nežádoucího chování mezi dětmi.
.
Podle aktuální situace zřizujeme speciální třídy, pro žáky s poruchami učení. Učivo je v nich stejné jako v jiných třídách. Rozdíl je v používaných metodách výuky. Velkým přínosem pro děti v těchto třídách  také jejich počet, který nepřesáhne 14. Důležitá zjištění a východiska pro stanovení směru rozvoje školy
  • V současné době jsou kontakty a komunikace mezi dětmi, učiteli a dospělými obecně stále problematičtější a konfliktnější. 
  • Jedním z prvotních požadavků na základní vzdělávání je příprava žáků na stále potřebnější celoživotní vzdělávání. 
  • Velká část žáků a někteří rodiče nahlíží na školu jako na jakési nutné zlo. 
  • V posledních letech se stále zvyšuje podíl žáků s vývojovými poruchami učení a sekundárními výukovými problémy.
Cílem v dalším rozvoji školy je zvyšování kvality poskytovaného vzdělávání při stálém důrazu na utváření příjemného klimatu, zajištění pocitu bezpečí a důvěry. 

Současnou situaci v základním vzdělávání vnímáme tak, že pro dosažení hlavního cíle je nezbytné vytvoření pohodové, příjemné, ale zároveň tvůrčí atmosféry ve škole. Toho lze dosáhnout pouze se vztahem důvěry mezi žáky a učiteli a následně i rodiči. Proto je důležité vzdělávání a výcvik pedagogických pracovníků. Jedná se především o oblast komunikace a práce s třídními kolektivy i žáky jako jednotlivci.


Místní a materiální podmínky

Jsme úplná základní škola s třídami v 1. až 9. ročníku a navíc s přípravným ročníkem. Součástí školy je družina pro žáky do 5. ročníku.

V roce 2016 bylo škole 120 let od jejího vzniku. Nachází se na západním kraji města - ve čtvrti Dvory, proto do naší spádové oblasti patří i několik blízkých menších obcí. Škola je výborně dostupná prostřednictvím městské hromadné dopravy.

Budova školy 1. máje ve Dvorech prošla v devadesátých letech celkovou rekonstrukcí, po které působí zvláště v interiéru příjemným dojmem. Podstatným způsobem byla změněna vnitřní dispozice objektu, byly přistavěny šatny, kuchyň s jídelnou a především velká nová tělocvična propojená s budovou školy průchodem nad místní komunikací (aktuálně, 2010, s novou palubovkou). Menší stará tělocvična byla opravena. V současné době bohužel není k dispozici dostačující venkovní sportovní zázemí. Částečně tento nedostatek kompenzuje školní zahrada využívaná žáky během vyučování, přestávek a pobytu ve školní družině. S budovou je krytým koridorem spojena budova Závodní 4, kde jsou umístěny přípravné třídy, keramická dílna a služební byty.

Kromě klasických učeben využívají žáci odborné učebny fyziky, chemie, hudební výchovy, výtvarné výchovy, zeměpisu, informatiky, přírodopisu, anglického jazyka, německého jazyka, cvičnou kuchyňku a dílny.

Učebny jsou prostorné a umožňují vyučujícím zařazovat do výuky různé aktivizující činnosti.

Pro využití dětmi i vyučujícími máme školní knihovnu. 6 učeben je vybaveno interaktivní tabulí.

Žákům nabízena řada zájmových kroužků.

Ze školy je velmi dobře dostupná Krajská knihovna, což nám umožňuje častou účast na besedách a dalších akcích, které pořádá.

Pedagogičtí pracovníci mají dispozici 2 – 3 místné kabinety.

Celková maximální kapacita školy při počtu 30 žáků ve třídě je stanovena na 420. Při počtu 25 žáků ve třídě činí 405.

Naše děti
Většinu žáků tvoří přirozeně děti ze Dvorů a Doubí. K těm přibývají další z blízkých obcí, a to hlavně z Jenišova a Hor. Žákům s bydlištěm mimo naši spádovou oblast, kteří k nám přicházejí, často nesvědčí anonymnější prostředí velkých škol a spolu se svými rodiči u nás hledají klidnější rodinnou atmosféru. Velmi často mají naše děti ztíženo vzdělávání vývojovými poruchami učení a sekundárními výukovými problémy (snadná unavitelnost, pomalejší psychomotorické tempo, emoční problémy, poruchy pozornosti).
Podřízené stránky (1): Souhrn akcí
Comments