Pár slov při třídních schůzkách a po 1. čtvrtletí

Vážení rodiče, dobrý den, zdraví Vás Jiří Kopárek, ředitel školy.

Především chci zdůraznit, jak moc je osobní přítomnost rodičů na třídních schůzkách důležitá. Přímý kontakt je pro nás kantory velmi přínosný. Umožňuje nám získat o dětech další informace, a to z odlišného úhlu pohledu, než jsme zvyklí z každodenní práce s nimi. Rádi bychom, aby to stejně působilo i opačným směrem, aby i rodiče odcházeli po třídních schůzkách ze školy s maximem odpovědí a žádnými nejasnostmi.

Výraz „třídní schůzky“ bývá v obecném povědomí spojován spíše s určitou konfrontací mezi rodiči na jedné straně a učiteli na straně druhé. Z vlastní zkušenosti s rolí rodiče i učitele na třídních schůzkách vím, že na toto setkání všichni většinou přicházíme s mírnými obavami. „Co zas bude tomu druhému vadit!" a malinko zapomínáme na to hlavní, že jsme tu, protože máme společný cíl – dosáhnout na co nejlepší podmínky pro vzdělání Vašich – našich dětí. Odpoutejme se tedy od svých izolovaných rodičovských a učitelských zájmů a sejděme se uprostřed – u zájmů dětí.

Po letech učitelování i ředitelování vím naprosto jistě, že jedinou možností, jak toho dosáhnout i v této zrychlené elektronické době, je spolupráce rodiny a školy založená na důvěře, která se neobejde bez kvalitní vzájemné informovanosti. A proto se nás, prosím, rodičové ptejte a zjišťujte, co Vás zajímá a naopak nám sdělujte Vaše názory, připomínky či podněty.

A nyní několik konkrétnějších informací o školním roce, z něhož máme vlastně za sebou již jeho čtvrtinu.

Jak jsem Vám již sděloval dopisem na začátku roku, stanovili jsme si pro letošní rok dva hlavní cíle:

Za prvé - Co nejvíce eliminovat negativní vliv nekázně, hrubosti a drzosti některých žáků - jak na kvalitu výuky v hodinách, tak i na celkovou atmosféru ve škole.

Za druhé – zvyšovat kvalitu vzdělávání především prostřednictvím zlepšování čtenářských dovedností dětí.

Podkladem pro stanovení cílů byly především výsledky dotazníkového šetření Mapa školy od společnosti Scio, hodnotící rozhovory s učiteli, ale také výsledky mezinárodních výzkumů podle nichž se Česká republika podstatně zhoršila.

S vyučujícími jsme se shodli, že v prvním případě, tedy s chováním žáků, se nám zatím daří a proti konci loňského roku je ve škole podstatně klidněji. Za hlavní nástroj jsme v tomto ohledu zvolili zvýšený tlak na rodiče problémových žáků a jejich větší zaangažování do řešení vznikajících potíží. Trochu nepříjemným vedlejším produktem se nám asi může zdát důslednější dořešování méně závažných problémů, jako je například zapomínání a nutnost návštěvy školy po napomenutí či důtce třídního učitele. Prosím, berte to jako nutnou malou daň za potřebné zlepšení.

Podnětem pro zaměření se na čtenářské dovednosti byla zjištění, jak velký vliv mají na celkovou kvalitu vzdělávání. Proto jsme naprostou většinu finančních kapacit projektu EU "Peníze školám" zaměřili právě na rozvoj čtenářské a informační gramotnosti dětí. Konkrétním výstupem jsou v první řadě dělené hodiny českého jazyka ve 2. až 9. ročníku, kde mohou vyučující s menším počtem dětí intenzivněji pracovat s textem, s jeho porozuměním a zpracováním. Hlavním předmětem je v tomto ohledu samozřejmě právě český jazyk, ale čtenářské dovednosti se mohou rozvíjet i ve většině dalších předmětů, a proto absolvoval celý pedagogický sbor dvě několikahodinová školení na toto téma. Podporující a hlavně motivační aktivitou je například celoroční a celoškolní soutěž Čtenářská liga a další čtenářské a recitační soutěže.

Dále se Vám již nyní chceme pochlubit úspěchem, který ponese ovoce v příštím školním roce. Po projektech EU "Podpora
a prevence" a "Čtenářská gramotnost" jsme sepsali projekt jednoznačně zacílený na podporu přírodovědných předmětů. Projekt byl hodnotící komisí shledán jako velmi kvalitní a doporučen zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení. Škola má díky němu možnost mimo jiné získat novou učebnu fyziky a chemie, vybavení a pomůcky do kabinetů za 300 tisíc korun, žáci se budou moci 2x ročně bezplatně zúčastnit zajímavých exkurzí a hlavně vznikne nový volitelný předmět matematicko-fyzikální praktika. Výše financí na projekt je téměř 1 milion sedm set tisíc korun.

Po chvilce chlubení následuje mírná sebekritika. Stále se nám jako škole nedaří navázat s Vámi rodiči užší kontakt, umožnit Vám, kteří o to máte zájem, více se zapojit do života školy. Možným začátkem by mohla být Vaše účast na některé třídní či školní akci, na kterou Vás třídní učitelé rádi pozvou. Prvním v pořadí se nabízí "Den otevřených dveří", který proběhne na začátku adventu – v úterý 29. listopadu. Kromě již tradiční výroby adventních věnců, příjemné kavárničky a dalších činností budeme mít pravděpodobně možnost společně zahájit provoz venkovní učebny – altánu na školní zahradě.

Jiří Kopárek
Comments