Přijímačky SŠ - kompletní info

Přijímací řízení (PŘ) ke vzdělávání na šk. rok 2019/2020

 1. Přihlašování ke vzdělávání

 • do 30. listopadu 2018 – obor vzdělávání s talentovou zkouškou (TZ)

 • do 1. března 2019 – ostatní obory vzdělávání

 • vždy k rukám ředitele konkrétní střední školy (SŠ)

 • přihláška se podává na předepsaném tiskopisu – ke stažení na: www.msmt.cz  - pro žáky naší školy připraví přihlášky kariérová poradkyně Mgr. Miriam Velínská, přihlášky budou vytištěny přímo ze systému Bakaláři

 • pro 1. kolo PŘ do denní formy studia lze podat 2 přihlášky

 • podáním přihlášky do oboru s TZ není dotčeno právo uchazeče podat přihlášku(y) ke vzdělávání na SŠ


 1. Přijímací řízení (PŘ)

 • PŘ je plně v rukou ředitele konkrétní SŠ

 • počet kol PŘ není omezen – ředitel je povinen vyhlásit nejméně jedno kolo

 • v PŘ do oborů vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy jednotná přijímací zkouška (PZ) z ČJ a M, (s výjimkou některých oborů vzdělání s TZ, konzervatoří a zkráceného studia)

 • PZ v 1. kole PŘ se bude konat v termínech 12. a 15. dubna 2019 (od 2. do 15. ledna 2019 – obory s TZ, od 15. do 31. ledna 2019 – konzervatoře, od 2. do 15. února 2019 – Gym se sportovní přípravou)

 • každý uchazeč může jednotnou zkoušku konat dvakrát – v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí

 • uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek písemného testu z ČJ a M

 • náhradní termín pro konání jednotných zkoušek je stanoven na 13. a 14. května 2019

 • ředitel konkrétní SŠ může dále rozhodnout o konání školní přijímací zkoušky (ŠPZ) – v tom případě stanoví nejméně 2 termíny pro konání ŠPZ (v období od 12. do 28. dubna 2019 – maturitní obory, období od 22. – 30. dubna – ostatní obory)

 • informace o kritériích PŘ zveřejní ředitel konkrétní SŠ do 31. ledna 2019 (webové stránky konkrétních SŠ)

 • ředitel konkrétní SŠ stanoví jednotná kritéria PŘ pro všechny uchazeče – hodnotí je na základě vysvědčení z předchozího vzdělávání, talentové zkoušce (je-li stanovena), jednotné PZ (je-li stanovena), dalších skutečností

 • předpokladem pro přijetí je rovněž splnění podmínek zdravotní způsobilosti (je-li stanovena)

 • pokud splní podmínky PŘ více uchazečů, než lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledku PŘ


 1. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí

 • obory s TZ a konzervatoře – ředitel konkrétní SŠ zašle uchazeči sdělení o výsledku TZ – nejpozději do 20. ledna 2019 (Gym se sport. přípravou - do 20. února 2019), pokud uchazeč vykoná TZ úspěšně, pokračuje v přijímacím řízení – ředitel školy zveřejní rozhodnutí o přijetí a odešle rozhodnutí o nepřijetí uchazeče – v období od 5. do 15. února 2019, jednotná PZ se nekoná (s výjimkou oboru Gym se sportovní přípravou – zde se koná jednotná PZ v řádných termínech)

 • pokud se PZ nekoná, zveřejní ředitel konkrétní SŠ seznam přijatých uchazečů, nepřijatým uchazečům odešle rozhodnutí o nepřijetí v termínu od 22. do 30. dubna 2019

 • pokud se PZ koná, ukončí ředitel konkrétní SŠ hodnocení uchazečů do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče „Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání“ a zveřejní seznam přijatých uchazečů, nepřijatým uchazečům zašle rozhodnutí o nepřijetí

 • ředitel SŠ může vyhlásit další kola PŘ k naplnění předpokládaného stavu žáků

 • pokud ředitel konkrétní SŠ vyhlásí další kola PŘ, oznámí to krajskému úřadu -  informace o počtu volných míst v jednotlivých SŠ zřizovaných krajem budou zveřejněny na webových stránkách kraje, dále budou k dispozici na odboru školství krajského úřadu


 1. Zápisový lístek

 • uchazeč, který byl přijat ke studiu na konkrétní SŠ, musí potvrdit nástup na tuto školu pomocí zápisového lístku (ZL) – do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí

 • každý uchazeč obdrží zápisový lístek od ZŠ 1. máje 1 nejpozději do 15. března 2019 (30. listopadu 2018 – obory s TZ, konzervatoře)

 • ZL budou uschovány u třídního učitele do doby, než bude žák znát výsledek PŘ, v případě potřeby může být ZL vydán dřív na základě předchozí domluvy

 • jedná se o úřední dokument, který je veden pod evidenčním číslem, proto v případě ztráty nebo poškození ZL nutno podat žádost o vystavení nového ZL na sekretariát ZŠ 1. máje 1

 • každý uchazeč obdrží pouze 1 ZL a může jej uplatnit pouze jednou (tzn. odevzdá ho pouze na tu školu, kam byl přijat a má opravdu úmysl od září 2019 nastoupit jako student)

 • pouze v případě přijetí na základě odvolání, nebo pokud byl žák již přijat na obor vzdělání s TZ (nebo konzervatoř), může být ZL použit 2x – uchazeč si vyzvedne ZL ze SŠ, kam odevzdal tento ZL, a odevzdá ho na školu, kam byl přijat na základě odvolání (nebo vykonání jednotné PZ)


 1. Odvolací řízení

 • lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí prostřednictvím ředitele konkrétní SŠ k odboru školství krajského úřadu

 • odvolání by mělo obsahovat:

 • označení správního orgánu, jemuž je určeno

 • jméno a příjmení uchazeče, datum a místo narození

 • název školy, kód a název oboru, formu vzdělávání

 • důvod nepřijetí uvedený ředitelem střední školy

 • důvody odvolání

 • jméno a adresu trvalého bydliště zákonného zástupce nezletilého uchazeče, popř. jinou adresu pro doručování

 • datum a podpis zákonného zástupce nezletilého uchazeče

Případné dotazy - kariérová poradkyně: Mgr. Miriam Velínská, konzultace možná dle dohody

Comments