Přijímání žáků, odklad

Zápis do první třídy pro školní rok 2018/19


Náhradní termín 24. dubna 2018, 14 - 15 hodin


K zápisu si vezměte rodný list dítěte a občanský průkaz.
Budou přijaty všechny děti, které budou zapisovány. 

Průběh zápisu
  • zákonní zástupci dostanou po příchodu formuláře žádosti o přijetí a zápisového listu, které na místě vyplní (Oba formuláře si můžete stáhnout na konci tohoto článku a přinést rovnou vyplněné.)
  • ofotíme si rodný list a podle občanského průkazu zkontrolujeme, zda dítě zapisuje skutečně zákonný zástupce (Pokud bude dítě zapisovat zákonný zástupce, který není zapsán v rodném listě, je třeba doložit rozhodnutí soudu.)
  • jedna z vyučujících na I.stupni si pak předškoláka odvede do vedlejší třídy, kde s ním projde několik stanovišť a formou hry splní několik úkolů
  • poté je dítě předáno zpět rodičům i s informací, jak se mu dařilo a případně s nabídkou možnosti odkladu povinné školní docházky
Důležité upozornění - v posledním roce před nástupem do základní školy je předškolní vzdělávání povinné.  Děti tedy musí chodit do školky nebo v případě, že mají odklad, do přípravné třídy.

Zápis do 0. třídy, přípravný ročník

také 3. a 4. dubna 2018, 15 - 18 hodin


K zápisu si vezměte rodný list dítěte a občanský průkaz.
.
V případě zájmu převyšujícího počet míst (15), budou přijaty děti podle těchto kritérií:

  1. Děti s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti školy
  2. Děti zapsané do 1. třídy na naší škole
  3. Los
,
,Přijímání žáků

1. ročník
Do 1. ročníku jsou žáci přijímáni na základě zápisu, který se koná podle školského zákona vždy v době od 1.  do 30. dubna Zapsat dítě do 1.ročníku je ze zákona povinností těch rodičů, jejichž dítě do začátku následujícího školního roku (1.9.) dosáhne věku 6 let.
O přijetí rozhoduje ředitel školy na základě žádosti zákonného zástupce dítěte. Přednostně jsou přijímáni žáci s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti školy.

Zápis na naší škole  - běžná forma - přítomnost dětí a krátké plnění jednoduchých úkolů s paní učitelkou, je přínosné především z důvodu možného doporučení ke zvážení možnosti odkladu školní docházky po případné následné návštěvě pedagogicko - psychologické poradny nebo pedagogického centra.
Žáka lze zapsat i bez jeho přítomnosti.
Doklady - rodný list dítěte a občanský průkaz zapisujícího zákonného zástupce

Formulář Žádosti o přijetí a Zápisový list stáhněte na konci tohoto článku.

Odklad povinné školní docházky

O odkladu školní docházky rozhoduje ředitel školy. 

Ten odloží začátek povinné školní docházky na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte doložené doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (Pedagogicko psychologická poradna nebo Speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. 
Pozor -  povinnost dvou doporučení.

Odborným lékařem způsobilým posoudit zdravotní stav dítěte pro účely odkladu začátku povinné školní docházky může být v konkrétním případě také dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost, a to zejména v situacích, kdy k odložení začátku povinné školní docházky dojde z důvodu celkové tělesné nezralosti, častého onemocnění apod. 

Žádost o odklad by měla být podána v době zápisu, tedy od 1. do 30.4.

V případě, že je dítě v lékařské péči z důvodu jiných zdravotních obtíží, měl by posouzení provést odborný lékař, který se na tuto konkrétní oblast specializuje, tedy např. alergolog, neurolog, kardiolog apod. 
Optimální  posouzení školní zralosti je na konci května, protože cca 5 měsíců je vzhledem k vývoji dítěte dlouhá doba.

Pozor - i když rodiče budou pro své dítě vyřizovat odklad povinné školní docházky, musí ho v souladu se školským zákonem přihlásit k zápisu do vybrané školy během stanoveného termínu a až následně podat řediteli školy žádost o odklad.

Formulář Žádosti o odklad stáhněte na konci tohoto článku.

Přestup z jiné školy 
Do všech ročníků mimo 1. jsou žáci přijímáni na základě žádosti o přestup, kterou podává zákonný zástupce dítěte. Přednostně jsou přijímáni žáci s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti školy.

Při přijímaní žáka ke vzdělávání v naší škole vyplní zápisní list a podává žádost o přijetí.
Doklady - rodný list dítěte a občanský průkaz zapisujícího zákonného zástupce.

Formulář Žádosti o přestup a Zápisový list stáhněte na konci tohoto článku. 
ĉ
Jiří Kopárek,
3. 4. 2018 6:51
ĉ
Jiří Kopárek,
3. 4. 2018 6:51
ĉ
Jiří Kopárek,
7. 3. 2018 5:17
ĉ
Jiří Kopárek,
7. 3. 2018 5:16
ĉ
Jiří Kopárek,
7. 3. 2018 4:20
Comments